NGV Gooiland

Richtlijnen Gooise Sporen

Hoe schrijf ik een artikel voor Gooise Sporen

Gooise Sporen is ons afdelingsblad met genealogische artikelen in de breedste zin van het woord. Het kunnen familiegeschiedenissen zijn, opgehangen aan een stamboom, of biografieën van voorouders, of het verslag van jouw genealogische zoektocht: het gaat om het verhaal dat de data vertellen. Dus geen “kale” stambomen, parentelen of kwartierstaten met alléén een bewerking van de brongegevens zonder veel toelichting, die horen thuis op het internet. Maar ook geen historische artikelen zonder verband met de genealogie, daar zijn andere tijdschriften voor. Uitzonderingen zijn natuurlijk mogelijk. Zo kan een “louter” historisch artikel een plaats vinden als inleiding of als toelichting bij een discussie.

Onderwerpen
Daarnaast verschijnen er in Gooise Sporen artikelen over methoden van en hulpmiddelen bij genealogisch onderzoek, zoals computergenealogie, DNA-onderzoek, interpretatie van bronnen, enz.

Omvang
Gooise Sporen stelt weinig beperkingen aan vorm en omvang van de artikelen. Het kan gaan om een familiegeschiedenis die zich uitstrekt over honderden jaren, maar ook om een fragment dat vertelt over een bijzondere vondst in een archief. En alles wat daartussen ligt. Als iets voldoende kwaliteit heeft en interessant is voor een breder publiek dan de eigen familie, dan is het welkom bij Gooise Sporen. Jouw genealogisch onderzoek hoeft niet helemaal afgesloten te zijn: ook “work in progress” kan van belang zijn. Het artikel moet echter wèl af zijn en voorzien van een inleiding en een afsluitende samenvatting. Probeer de omvang van het artikel te beperken tot ongeveer twaalf bladzijden, inclusief afbeeldingen en noten. Lukt dat niet, verdeel het artikel dan in twee of meer delen die apart gepubliceerd kunnen worden. Ook korte artikelen zijn bijzonder welkom.

Illustraties
Probeer altijd illustraties bij de tekst te vinden: een foto of prent van het huis of de straat waar uw familie lang gewoond heeft, een fotokopie van een cruciale vermelding in een doopregister, een transportakte van eigendom, een landkaart met daarin de plaatsen die in het verhaal een rol spelen, enz.

Tijdpad
De redactie streeft ernaar elke auteur binnen drie maanden te laten weten of een artikel geplaatst kan worden, en elk geaccepteerd artikel binnen een jaar te laten verschijnen. In Gooise Sporen verschenen artikelen kunnen ook op de website van de NGV worden gepubliceerd. Door een artikel aan te bieden ga je hiermee akkoord. Overigens behoud je het copyright over jouw artikel en als het eenmaal in Gooise Sporen is verschenen mag je het ook elders publiceren, b.v. op een eigen familie-website.

Praktische punten

 • 1. Maak het artikel in Word of een daarmee compatibele tekstverwerker en stuur het als bijlage bij een e-mail aan de redactie, adres onderaan deze pagina. Geef in de tekst aan waar de illustraties moeten komen, met het onderschrift erbij. Maar heb er begrip voor als de opmaker soms iets van de plaatsing afwijkt.
 • 2. Een redacteur zal contact opnemen om mee te delen of het artikel geplaatst kan worden, en of de redactie wijzigingen voorstelt. De redactie behoudt zich het recht voor een artikel stilistisch bij te schaven. Het resultaat hiervan word je ter goedkeuring voorgelegd, want als auteur blijf je verantwoordelijk voor de inhoud van het artikel.
 • 3. Als het artikel geplaatst wordt zal de redactie je verzoeken de illustraties separaat als .jpg-bestanden op te sturen. Illustraties zijn bij voorkeur minimaal 1 MB groot.
 • 4. Gebruik geen voetnoten maar eindnoten, met een doorlopende nummering. Je hoeft niet elke vondst in een noot te verantwoorden, maar beperk je tot het aangeven van moeilijk traceerbare bronnen: het is niet nodig bronnen te vermelden die via het internet door iedereen zonder moeite zijn na te trekken. Maar vermijd ook te lange noten: een anekdote, bijvoorbeeld, die de moeite van het vertellen waard is, hoort thuis in de tekst (eventueel in een apart kader) en niet in een noot.
 • 5. Data worden in de tekst van het verhaal altijd volledig uitgeschreven: dus niet 05-01-1806 maar 5 januari 1806. In een genealogie kan je langere maandnamen afkorten: 5 jan. 1806. Gebruik in de tekst ook geen afkortingen als ged. of otr., maar schrijf gedoopt en ondertrouw voluit.
 • 6. Houd in een genealogie na de naam van een persoon een vaste volgorde van gegevens aan:
  – geboorte/doop (eerst de plaats, dan de datum),
  – beroep/functie,
  – overlijden/begrafenis,
  – getrouwd met (eerst de plaats, dan de datum)
  – gegevens partner in dezelfde volgorde met de ouders aan het eind. Eventueel beroep van de ouder tussen haakjes.
 • 7. Vermijd alle bijzondere opmaak. Schrijf namen niet in hoofdletters, vette of cursieve letters, en laat de tekst niet inspringen. Gooise Sporen past een uniforme opmaak toe.

Voorbeeld ter illustratie van de punten 5, 6 en 7:
“Vlllc. Pieter Jansen, zoon van Vlld, geboren Bussum 21 maart 1897, makelaar, overleden Utrecht 4 oktober 1967; trouwt Bunnik 15 april 1920 Jeanne de Vries, geboren Bunnik 12 februari 1899, maatschappelijk werkster, overleden Maarn 3 november 1980, dochter van Dirk de Vries (notaris) en Jannetje Balk.”
Hierna volgt alles wat je over het leven van Pieter en Jeanne wilt vermelden. Aansluitend volgen gegevens over kinderen:
“Uit dit huwelijk:
1. Dirk Jansen, volgt IXd.
2. Petra Jansen, geboren Utrecht 17 juli 1925, overleden Utrecht 6 september 1943.”

 • 8. Kleed het artikel aan met gegevens die een beter licht werpen op het leven van de behandelde personen: woonplaatsen, beroepen en maatschappelijke functies, aan- en verkoop van huizen, erfenissen, enz. Dit alles met bronvermelding waar mogelijk.
 • 9. Vermeld in je genealogie bij voorkeur géén nog levende personen, om een aanvaring met de privacy-wetgeving te voorkomen. Is het onvermijdelijk, vraag dan schriftelijke toestemming aan de betrokkenen, en meld uw publicatie bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens); dit moet rond zijn vóór u een artikel aan Gooise Sporen aanbiedt.

Je aanbod kun je inzenden naar: redactie-goi@ngv.nl